Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


Yıllara Tıklayarak Geçmiş Meclis Kararlarını İnceleyebilirsiniz

TEMMUZ

KONU:Beldemizde kurulan pazar yeri ücretinin güncellenmesi konusunun görüşülmesi.

32 NUMARARLI KARAR:

Beldemiz Karşıyaka Mahallesi Bulut Sokakta kurulan pazar yeri ücretlerinin 2021 yılında geçerli olmak üzere metrekaresi 250.00.- TL den verilmesine Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:Fen işleri Müdürlüğü'nün 25.06.2021 tarih 5074 sayılı Taşınmaz satış kararı yazısının görüşülmesi.

33 NUMARARLI KARAR:

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediye Meclisi’nin görev ve yetkileri başlığını taşıyan 18. maddesinin (e) bendinde; “Taşınmaz mal alımına, satımına, takasına, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmaza kamu hizmetinde ihtiyaç duyulmaması halinde tahsisin kaldırılmasına; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı ayni hak tesisine karar vermek” yetkisi Belediye Meclisine verilmiş olup, 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan;

1.  Pafta G22D12B4D, Ada 191, 15 parsel sayılı arsa vasıflı 201,72 m² taks=0.40 ve kaks=1,60 konut imarlı taşınmaz,

2.  Pafta G22D12B4D, Ada 191, 16 parsel sayılı arsa vasıflı 561,27 m² taks=0.40 ve kaks=1,60 konut imarlı taşınmaz ile 

3. Pafta G22D12B1A, Ada 292, 2 parsel sayılı arsa vasıflı 11452,89 m² EMSAL: 1,60 Y En Çok : 12,50 m. (TİCK) Ticaret + Konut imarlı 24947/1145289 oranlı hissesi Belediye Başkanlığımıza ait buluna taşınmaz, 

Yukarıda pafta, ada, parsel numaraları belirtilen ve Karşıyaka Mahallesinde bulunan 3 adet taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (e) bendi gereğince satışı hakkında yapılan istişare sonucunda, Meclisimize havale edildiği şekli ile satışının kabul edilmesine ve konu hakkında Belediye Encümenine yetki verilmesine mevcudun oy birliği karar verilmiştir.

KONU:Marifet Belgelendirme Eğitim Ltd Şirketinin Sınav ve Belgelendirme ücretlerinin karşılanmasına ilişkin iş sözleşmesi hakkında görüşülmesi.

34 NUMARARLI KARAR:

4447 sayılı işsizlik sigortası kanununun ek 3 üncü maddesi kapsamında aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanlığınca çıkarılan tebliğlerde yer alan ulusal yeterliliklerde 5544 sayılı mesleki yeterlilik Kurumu Kanunu ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları (YBK) tarafından gerçekleştirilecek sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge ücretleri Bakanlığımız tarafından belirlenen Usul ve Esaslar dâhilinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

25.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren “Tehlikeli ve Çok Tehlikeli İşler Sınıfında Yer Alan Mesleklerde Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi Almaya Hak Kazanan Kişilerin Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanmasına İlişkin Usul ve Esaslar” da 02.03.2017 tarihinde yapılan değişiklikle, çalışanların sınav ücretlerinin işverenleri tarafından karşılanabilmesine imkân sağlanmıştır.

Bu çerçevede, anılan Usul ve Esasların uygulanmasına yönelik ortaya çıkan tereddütleri gidermek, teşvik uygulamalarında yeknesaklığı sağlamak ve yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca uyulması gereken kuralları düzenlemek amacıyla MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında Genelge (2018/1) hazırlanmıştır.

17/01/2018 tarihli (2018/1) genelgeye istinaden Yönetim Kurulumuzun 05.08.2020 tarihli ve 2020/90 sayılı kararı ile belediyelerin tek nokta kapsamında bireylerin sınav ücretini ödemelerine imkân sağlanmıştır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Kapsamında Sınav Ücretlerinin İadelerine İlişkin Kılavuzun 4.1.1.7 madesinde yer alan belediyeler “Belediye sınırları içerisinde ikamet eden kişiler için tek nokta başvurusu yapabilecektir” kendi sınırlarında ikamet eden vatandaşları için Sınav ve belgelendirme ücretini karşılayabilecektir.

Bu amaçla belediyemizin 02/07/2021 tarihli belediye meclisi kararıyla başkanımıza Marifet Belgelendirme Eğitim ve ltd. Şti ile portokol yapma ve portokol kapsamındaki belediyemiz sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlarımızın teşvik kapsamında iade edilecek sınav ve belgelendirme ücretlerinin ön ödemelerini yapma yetkisinin  başkanımıza verilmesine Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:280 ada 1 parsel sayılı taşınmazdaki eski Belediye Hizmet Binasının altında bulunan Belediyemize ait dükkanların yıkımından dolayı kiracımız olan dükkan işletmecilerimizden 2021 yılının kira ücretlerinin tahsil edilip edilmemesi ile ilgili görüşülmesi.

35 NUMARARLI KARAR:

İlgi : Gelir Şefliğinin 28.06.2021 tarihli yazısı

  İlgi yazıda Mülkiyeti Belediyemize ait, Pafta G22-d-12-b-4-a, Ada 280, Parsel 1 üzerinde bulunan Eski Belediye Hizmet Binası içerisinde 1 nolu dükkan (Berber Dükkanı), 2 nolu dükkan (Telefoncu), 3 nolu dükkan (Bakkal), 4 nolu dükkan (internet kafe), 5 nolu dükkan (ofis) işletmecileri kira sözleşmelerine dayanılarak İdare (Teşvikiye Belediyesi) ile işletme sahipleri arasında 15.02.2021 tarihinde tahliye taahhütnamesi imzalanmış, işletme sahipleri dükkanlarını boşaltıp idareye teslim etmişlerdir.  

Eski Belediye Hizmet Binası Muayene ve Kabul Komisyonu raporuna göre 24.03.2021 tarihinde yıkılmış olup dükkan işletmecileri boşta kalmıştır. Teşvikiye Meydan Projesi kapsamında yeni yapılacak olan dükkanların, kiracılarımıza teslimi, 09.07.2021 tarihinde yapılacak Teşvikiye Belediyesi Hizmet Binası ve İş Merkezi İşi ihalesi sözleşme tarihinden sonraki 15 gün içinde yapıma başlanıp 120 gün içinde iş teslim edilecektir. 

Kiracılarımızın bu süre zarfında boşta olmaları ve ticari faaliyet gösterememeleri nedeniyle, ilgili dükkan işletmecilerinden kira süreleri uhde kalmak şartıyla 2021 yılına ait kira ücretlerinin tahakkukları ve tahsilatlarının yapılmamasına, kararın bir suretinin de Gelir şefliğine ve Mali Hizmetler Müdürlüğüne verilmesine meclisimizce mevcudun oy birliği kabul edilmiştir.

KONU:Meclis gündemimizde olmamasına rağmen 01.07.2021 tarihli şikayet dilekçesi ile ilgili görüşülmesi

36 NUMARALI KARAR:

İlgi:01.07.2021 tarihli ve 829 kayıt numaralı dilekçe.

Meclis gündemimizde olmamasına rağmen görüşülmesi lazım gelen dilekçe ile ilgili olarak, Beldemiz İstiklal Mahallesi 221 ada 1 sayılı parseldeki dere kenarlarında piknik yapmak, konaklamak, ateş yakmak,çadır kurmak  ve kamp yapmanın yasaklanmasına Meclisimizce mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye