Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


Yıllara Tıklayarak Geçmiş Meclis Kararlarını İnceleyebilirsiniz

NİSAN

NİSAN AYI MECLİS KARARLARI(02.04.2021)

KONU:Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "İlk mahalli seçimlere kadar görev yapacak Birinci ve İkinci Meclis Başkanı seçimi" ile ilgili teklifi. 

KARARIN ÖZÜ: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ‘‘Başkanlık divanı’’ başlıklı 19’uncu Maddesinin birinci fıkrası; “Belediye meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. Meclis bu toplantıda, üyeleri arasından, gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili ile en az iki kâtip üyeyi ilk iki yıl için görev yapmak üzere seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı yapılacak ilk mahallî idareler seçimlerine kadar görev yapar.” denilmekte olup, görev süresi sona eren üyelerinin yerine ilk yapılacak mahalli seçime kadar görev yapmak için meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçiminin yapılmasına ilişkin konunun Belediye Meclisince görüşülmesi.

23 SAYILI KARAR:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla meclis birinci ve ikinci başkan vekili seçilmesi hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 225 sayılı yazısına istinaden, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu Maddesi ve Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 19’uncu Maddesi gereğince, gizli oylama ile yapılan meclis birinci başkan vekili seçiminde 9 oy pusulası kullanılmış; Kadir YURDDAŞ 9 oy, meclis ikinci başkan vekili seçiminde 9 oy pusulası kullanılmış; Murat GÖK 9 oy almış olup, Yapılan oy tasnifi okundu. 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında ilk mahallî idareler seçimleri yapılana kadar meclis birinci başkan vekilinin Kadir YURDDAŞ ve meclis ikinci başkan vekili olarak Murat GÖK’ün  seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KONU:Yazı İşleri Müdürlüğü'nün " İlk Mahalli seçimlere kadar görev yapacak iki asil iki yedek Meclis Katip Üye Seçimi"ile ilgili teklifi.

24 SAYILI KARAR:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19’uncu maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla iki asil iki yedek kâtip üyenin seçimi yapılması hakkında Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 226 sayılı yazısına istinaden,      5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 19’uncu Maddesi ve Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 19’uncu Maddesi gereğince, gizli oylama ile yapılan birinci asil divan kâtip üyesi seçiminde 9 oy pusulası kullanılmış, 1 oy boş; Mustafa KÜÇÜKALRAN 7 oy, Murat DURSUN 8 oy, Tamer DİLAVER 1 oy almış, ikinci yedek divan katip üyesi seçiminde 9 oy pusulası kullanılmış, 1 oy boş ;Fatma GÜLTEKİN 7 oy, Tamer DİLAVER 6 oy, Murat GÖK 1 oy, Mustafa KÜÇÜKALRAN 1 oy, Özhan AYDIN 1 oy almış olup, Yapılan oy tasnifi okundu. 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında ilk mahallî idareler seçimleri yapılana kadar asil meclis divan katip üyesi olarak Murat DURSUN ve Mustafa KÜÇÜKALRAN ile yedek meclis divan katip üyesi olarak olarak ise Fatma GÜLTEKİN  ve Tamer DİLAVER'in seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi.

KONU:Yazı İşleri Müdürlüğü'nün "Teşvikiye Belediye Encümeninde bir yıl süre ile görev alacak 2 Meclis Üyesinin seçilmesi" ile ilgili teklifi.

KARARIN ÖZÜ: 5393 sayılı Belediye Kanununun ‘‘Belediye encümeni’’ başlıklı 33’üncü Maddesinin birinci fıkrasını (b) bendi uyarınca Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında; “Diğer belediyelerde, belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” denilmekte olup, görev süresi sona eren Encümen üyelerinin yerine bir yıllığına gizli oyla 2 üyenin seçiminin yapılmasına ilişkin konunun Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanmak üzere evrakımızın Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

25 SAYILI KARAR:5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20.maddesine istinaden Meclis Üyeleri arasından gizli oyla 2 Encümen Üyesinin seçilmesi hakkındaki Yazı İşleri Müdürlüğünün 24/03/2021 tarih ve 227 sayılı yazısına istinaden,     5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ve Belediye Meclisi çalışma yönetmeliğinin 20. Maddesi gereğince, gizli oylama ile yapılan 2 Belediye Encümeni Üye Seçimi için 9 oy pusulası kullanılmış; Ali ARSLAN 8 oy, Tamer DİLAVER 6 oy, Fatma GÜLTEKİN 2 oy, Murat DURSUN 1 oy, Mustafa KÜÇÜKALRAN 1 oy almış olup, Yapılan oy tasnifi okundu. 2021 yılı Nisan ayı olağan meclis toplantısında yeni üye seçimi yapılana kadar Ali ARSLAN ve Tamer DİLAVER’in Belediye Encümeni üyesi olarak seçilmesine mevcudun oy birliği ile karar verildi. 

KONU:Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi ile ilgili teklif

KARARIN ÖZÜ: 5393 sayılı belediye kanunu ‘’Faaliyet Raporu’’ başlıklı 56’ncı maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda, bağlı kuruluş ve işletmeler ile belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında belediye başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır.’’ Denilmekte olup,  İlgili mevzuat çerçevesinde hazırlanan Teşvikiye Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun görüşülerek karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine havalesini arz ederim.

26 SAYILI KARAR:Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından meclise havale edilen, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi gereğince hazırlanan “Teşvikiye Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun” Belediye Meclisine havalesini; Olurlarınıza arz ederim denilmekte olup, 5393 sayılı belediye kanunu ‘’Faaliyet Raporu’’ başlıklı 56’ncı maddesi gereğince Teşvikiye Belediye Meclisinin 02 Nisan 2021 tarihli Nisan dönemi toplantısında, Meclis Birinci Başkanvekili Kadir YURDDAŞ Başkanlığında yapılan görüşmeler ve yapılan işari oylama neticesinde; Teşvikiye Belediyesi 2020 yılı Faaliyet Raporunun yeterli olduğuna ve hazırlandığı şekliyle kabulüne mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

KONU:Fen İşleri Amirliği'nin "İmar Uygulaması Talebi" ile ilgili yazısı.

KARARIN ÖZÜ: Yalova ili, Çınarcık ilçesi, Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mahallesinde bulunan Belediye caddesi Pafta: G22D12B4B, Ada: 263, 3 parsel sayılı hissedarlarından birisininde Teşvikiye Belediyesi olan diğer hissedarlar 06.11.2020 tarih ve 52 sayılı Meclis kararı ile onanıp kesinleşen Revizyon İmar Planına uygun olarak İmar uygulaması talebine ilişkin ilgililerin 28.03.2021 tarih ve 412 sayılı kayıtlı dilekçesinin görüşülmesi.

27 SAYILI KARAR:Belediye Meclisimizce görüşülerek karar alınmasına yönelik bir konunun olmadığı değerlendirilerek bir karar alınmamış ve evrak ilgili birime tekrar gönderilmiştir. 

 

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye