Başlıksız Belge
   Yalova Devlet Hastanesi
   Yalova Valiliği
   Çınarcık Kaymakamlığı
 Meclis Kararları
Yıllara Göre Meclis Kararları


Yıllara Tıklayarak Geçmiş Meclis Kararlarını İnceleyebilirsiniz

ŞUBAT

ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI(05.02.2021)

KONU:Belediyemize kısmi zamanlı sözleşmeli inşaat mühendisi alınması konusunun görüşülmesi.

15 SAYILI KARAR:Belediyemizde 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden kısmi zamanlı sözleşmeli 1 adet İnşaat Mühendisi çalıştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır.Bu sebeple 2021 yılı içerisinde 5393 sayılı kanunun 49. maddesi uyarınca 657 sayılı kanunun 4/B maddesine istinaden Belediyemizde kısmi zamanlı olarak sözleşmeli 1 adet  İnşaat mühendisi çalıştırılmasına, çalıştırılacak kısmi zamanlı sözleşmeli personel için her ay  Hazine ve Maliye Bakanlığının 09.01.2021 tarih ve 27998389-010.06.02-E.9167 sayılı genelgesinde net ücret tavanı olarak belirtilen 2.373,07.-TL. net ücret verilmesine ve yıl içerisinde aylıklarında genel bir artış yapılması halinde sözleşme ücretlerinin yeni bir meclis kararı alınmasına gerek kalmaksızın aynı oran veya miktarda arttırılmasına sözleşme 15.02.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olmasına Meclisimizce oybirliği ile kabul edilmiştir. 

KONU:Yazı işleri Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 86 sayılı kadro iptal ve ihdası hakkında yazısının görüşülmesi.

16 SAYILI KARAR:

22/2/2007 tarihli ve 26442 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik doğrultusunda Belediye Meclisimizin almış olduğu 01/02/2019 tarih ve 2019/16 sayılı meclis kararı uyarınca, Belediyemizin Norm kadrosu yeniden oluşturulmuş ve ilgili cetveller onaylanmıştır. Norm kadromuzun oluşturulmasından sonra Belediyemizin Memur personellerinden yeniden yapılanmaya gidilmesi ve bazı memur unvan kadrolarında Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

Yukarıda sözü edilen Norm Kadro Yönetmeliğinin 11. maddesi uyarınca, Belediyemizin ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerin aksamaması adına GİH sınıfından Muhasebeci Unvanlı 1 adet Memur alınması amacıyla GİH sınıfından 11.dereceli Memur kadrosunun iptal edilip yerine 9. dereceli GİH sınıfından Muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesine ve ilgili kadro cetvelleri Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:Fen işleri Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 88 sayılı Belediye hissesinin ihdasen satışı  hakkında yazısının görüşülmesi.

17 SAYILI KARAR:

07.09.2007 tarih ve 37 sayılı meclis kararıyla satışına karar verilerek 12.09.2007 tarih ve 49 sayılı Encümen kararına istinaden 10.064,00.-TL karşılığında Tahir ARSLAN'a satışı yapılan 189 Ada 3 Parselde bulunan arsa vasıflı taşınmazın tapu devrinin yapıldığı, ancak Tahir ASLAN'ın imar durumu başvurusu yaptığı esnada söz konusu 189 Ada 3 Parseldeki taşınmazın tek malik olmadığını öğrenmesi üzerine 28.01.2021 tarihli 157 sayılı kayıt nolu dilekçesi ile Belediyemize başvurarak mağduriyetinin giderilmesini talep etmiş olup, Belediyemizce konu hakkında yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda 07.09.2007 tarih ve 37 sayılı meclis kararı ve 12.09.2007 tarih ve 49 sayılı Encümen kararıyla Tahir ARSLAN'a  10.064,00.-TL karşılığında 28.11.2007 tarih F-91453 sayılı makbuzda da görüldüğü gibi ödemesini yapılarak satışın gerçekleştiği daha sonra Belediyemizde yapılan imar çalışması sonrasında sehven satışı yapılan taşınmazın Belediyemizin Mülkiyetinde kaldığının anlaşıldığı hak sahibinin mağduriyetinin giderilmesi amacıyla;

Teşvikiye belediyesi bugün itibariyle 189 Ada,3 Parsel sayılı arsa vasıflı taşınmazın 221 /1200 (86,16 m2) oranında hissedarıdır.Konu edilen hissenin diğer hissedar Tahir Aslan’a ihdasen ve/veya hisseli satışı için  belediye Encümenine  yetki verilmesi Meclisimizce oy birliği ile kabul edilmiştir.

KONU:Fen işleri Müdürlüğünün 01.02.2021 tarih ve 96 sayılı Belediye Encümenine yetki verilmesi hakkında yazısının görüşülmesi.

18 SAYILI KARAR:280 ada 1 sayılı parselde bulunan Eski Belediye Hizmet Binası hasarlı olduğundan dolayı yıkımı yapılacağından, Bina içerisinde mevcut bulunan işletmelerin kira sözleşmelerine dayanılarak yapılacak yeni kira sözleşmesi, kira arttırılması,mahsup,takas,satış ve diğer tüm işlemler ile ilgili Belediye Encümenimize yetki verilmesine Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

KONU:Bir önceki Meclis toplantısında karar alınmayıp ertelenen Sibel KORKMAZ'a ait dilekçe hakkındaki yazısının görüşülmesi.

19 SAYILI KARAR:Sibel KORKMAZ dilekçesinde 77 P 6008 plaka numaralı servis aracını plakası ile birlikte satmak istediğini,Teşvikiye Belediyesi Servis Aracı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde Servis çalıştırıcıların 3 yıl Teşvikiye Beldesinde ikamet etmeleri şartı bulunmakta olduğundan satamadığını ve bu nedenle Belediyemiz Servis Aracı Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinin değiştirilmesini talep etmektedir. 

Dilekçe sahibinin söz konusu talebi Belediye Meclisimizce yapılan müzakereler sonucunda oy birliği ile red edilmiştir.

2020/ŞUBAT AYI GÜNDEM DIŞI GÖRÜŞÜLEREK ALINAN KARARLAR

20 SAYILI KARAR:Yalova İli Yerel Yönetimleri Katı Atık Yapma ve İşletme Birliği Lot(Çöp Döküm Sahası) İnşaatı işinde kullanmak üzere Maliyetin 39.250,71-(otuzdokuzbinikiyüzelliTLyetmişbirKr) TL'sinin Merkezi Yönetim Bütçesine konulan Katı Atık Programı (KAP) ödeneğinden karşılanmasına, kalan 58.483,81-(ellisekizbindörtyüzseksenüçTLseksenbirKr) TL'si için İller Bankası A.Ş.'den kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim,harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş.ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Hazine ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından(%40'ın dışında ve %100'üne kadar) karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen  tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş.ye terhin ve temlik etmeye,Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş.ye rehin vermeye,İller Bankası A.Ş.nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 68. maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı Mustafa NURTEN'in yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

--------
Teşvikiye Belediyesi © copyright   Tüm Hakları Saklıdır


Teşvikiye Belediyesi

 MHP GENEL MERKEZ TEL:(312) 472 5555


Tel : (226) 244 13 57

Faks : (226) 244 13 62


 E-mail : info @ tesvikiye.bel.tr

               tesvikiye_belediyesi@hotmail.com


 Adres : Teşvikiye Belediyesi Karşıyaka Mah. Belediye Cad. No:5 Teşvikiye/ Çınarcık/ YALOVA / Türkiye